Open 365 Days

Cimzia

Also known as:
Certolizumab pegol

Used to treat Crohn’s disease, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis.